Uwaga

Informujemy, że uruchomiony został nowy portal zbiorczy krajowej edycji Akademii EITCA - eitca.pl, na którym znajdują się aktualne informacje dotyczące programu oraz prowadzona jest rekrutacja nowych uczestników.

Przejdź do Akademii EITCA/KC na portalu eitca.pl >>>

Aktualnych uczestników krajowej edycji Akademii EITCA, którzy przystapili do programu w ramach starych portali kierunkowych prosimy o korzystanie w dalszym ciągu z dotychczasowych platform - w najbliższym Państwa konta zostaną zmigrowane do nowych serwisów, o czym zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.


Nawigacja

EITCA

Krajowa realizacja programu Studium EITCA prowadzona jest na 4 kierunkach:

Certyfikacja w programie Akademii EITCA

Certyfikacja informatyczna jest formalnym potwierdzeniem nabycia kompetencji w określonych obszarach wiedzy i umiejętności dotyczących informatyki stosowanej i technologii informatycznych. Certyfikaty informatyczne są dokumentami uzupełniającymi lub zastępującymi inne formalne potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności oraz kompetencyjnego przygotowania zawodowego (w tym m.in. świadectw lub dyplomów ukończenia określonych szkół).

Krajowa realizacja programu Studium Akademii EITCA, dzięki akredytacji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI (European Information Technologies Certification Institute) w Brukseli, pozwala po pozytywnym ukończeniu programu i procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów informatycznych EITCA wydanych w Brukseli wraz ze szczegółowymi suplementami (w języku angielskim i odpisami w języku polskim), przekazanych słuchaczom przez lidera krajowego konsorcjum realizującego. Certyfikacja możliwa jest zarówno w ramach pełnego zakresu programu Studium Akademii EITCA (egzaminy ze wszystkich objętych programem przedmiotów i jeden łączny certyfikat dziedzinowy EITCA) jak i z programu poszczególnych przedmiotów (pojedyncze egzaminy wg wybranych programów i indywidualne certyfikaty przedmiotowe EITC).

W zakresie merytorycznym certyfikaty programu EITCA (w średniej objętości merytorycznej 150-180 godzin programowych, tj. 2 semestrów akademickich) odpowiadają dyplomom ukończenia specjalistycznych studiów podyplomowych, jednak ich przewagą jest międzynarodowy charakter standardu certyfikacyjnego (certyfikaty wydawane są w Brukseli w j. angielskim wraz z odpisami w j. polskim lub dowolnym innym języku urzędowym krajów członkowskich Unii Europejskiej). Istotną właściwosćią programów certyfikacji Instytutu EITCI jest możliwość realizacji również pojedynczych programów certyfikacyjnych, odpowiadających przedmiotom składającym się na pełne programy Akademii EITCA (certyfikaty przedmiotowe EITC, które zakresem merytorycznym odpowiadają specjalistycznym szkoleniom/kursom informatycznym o standardowej średniej zawartości materiałowej około 15-16 godzin programowych). Merytoryczne programy certyfikacji dziedzinowej EITCA i EITC obejmują zawartości programowe konstruowane od podstaw, tak aby do ich realizacji, pomimo zaawansowanego i specjalistycznego charakteru, nie było wymagane posiadanie wykształcenia informatycznego. Dzięki temu nawet najbardziej specjalistyczne programy certyfikacji EITC/EITCA mogą być z powodzeniem zrealizowane przez osoby nie mające przygotowania informatycznego, będąc równocześnie odpowiednimi także dla zawodowych informatyków, specjalistów w określonych dziedzinach.

Procedura certyfikacji w programie EITCA wiąże się nie tylko z wydaniem odpowiednio zabezpieczonych certyfikatów w formie papierowej (wraz z suplementami i odpisami), ale również z wprowadzeniem odpowiednio zabezpieczonych danych do internetowego systemu walidacji certyfikacji Instytutu EITCI (gdzie możliwa jest weryfikacja szczegółów programowych zrealizowanych przez posiadacza certyfikatu wraz z wynikami procedur egzaminacyjnych oraz wydruk odp. potwierdzeń i suplementów). Jak dotychczas Instytut EITCI wydał ponad 50 tysięcy certyfikatów na terenie całej Unii Europejskiej (w tym m.in. w ramach specjalistycznych dziedzin informatyki stosowanej oraz programów informatyzacji administracji publicznej i przeciwdziałana wykluczeniu cyfrowemu).

Zarówno procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna, wydanie w Brukseli i przekazanie certyfikatów w formie papierowej uczestnikom, jak również przyszła obsługa serwisu walidacji posiadanych certyfikacji w formie on-line nie są dodatkowo odpłatne (wszystkie związane z tym koszty zostały ujęte w opłatach za uczestnictwo w programie certyfikacyjnym EITCA w jego pełnym zakresie, lub w ramach poszczególnych programów przedmiotowych EITC - uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów certyfikacji).

W ramach krajowej realizacji programu EITCA, procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna, mająca na celu formalne potwierdzenie nabycia wiedzy w określonych obszarach zastosowań technologii informatycznych prowadzona jest przez krajowe konsorcjum realizujące wg wytycznych Instytutu EITCI, w pełnym zakresie w formie zdalnej, za pośrednictwem specjalnego systemu testów on-line, zintegrowanych z platformą e-learning.

W ramach krajowej realizacji programu Studium EITCA, dostępne są następujące kierunki (Akademie EITCA), systematyzujące zawodowe standardy kompetencyjne w określonych dziedzinach informatyki stosowanej, których pomyślne ukończenie wiąże się z wydaniem w Brukseli odpowiednich certyfikatów EITCA przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI:

Certyfikat Akademii EITCA/KC Kluczowych Kompetencji Informatycznych stanowi formalne, międzynarodowe potwierdzenie posiadania najważniejszych (tj. kluczowych) umiejętności informatycznych, szeroko wykorzystywanych na nowoczesnym rynku pracy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Program jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), tj. takich kompetencji informatycznych, które są potrzebne do samorealizacji, rozwoju osobistego i doskonalenia, w szczególności na płaszczyźnie zawodowej społeczeństwa informacyjnego i GOW. Certyfikat EITCA/KC jest poświadczeniem zdobytych kompetencji informatycznych określanych jako niezbędne na obecnym rynku pracy przede wszystkim przez pracodawców i kadry zarządzające w każdej gałęzi nowoczesnej gospodarki. Posiadanie certyfikatu zwiększa atrakcyjność osoby w niemal każdym zawodzie (w szczególności zawodach biurowych, administracyjnych i biznesowych), a także poświadcza chęć samodoskonalenia się w obliczu szybko postępującej informatyzacji i rozwoju technologicznego. Realizacja procedury certyfikacji wiąże się ze zdobyciem wiedzy oraz przystąpieniem do procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej w ramach co najmniej 5 wybranych przez uczestnika przedmiotów, z objętych programem 12 (dostępnych także do realizacji pojedynczo w programach certyfikacyjnych EITC). Więcej informacji w zakładkach e-Learning i Program.


Certyfikat Akademii EITCA/CG Grafiki Komputerowej stanowi formalne, międzynarodowe poświadczenie kompetencji, systematyzujące szeroką wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej. Grafika komputerowa stanowi jedno z najbardziej istotnych i powszechnych zastosowań technologii informatycznych w nowoczesnej gospodarce i w życiu społecznym, które stają się coraz silniej zinformatyzowane. To obecnie podstawa nowoczesnego marketingu, projektowania użytkowego, architektury, rozrywki, a nawet sztuki. Tworzona z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi staje się coraz bardziej nieodzownym elementem wszelkich przekazów wizualnych (w tym np. stron internetowych, filmów i programów TV, reklam, gier wideo, prezentacji multimedialnych, publikacji książkowych i gazetowych, fotografii, designu użytkowego, i wielu innych). W dobie postępującej cyfryzacji życia coraz istotniejsze są umiejętności w zakresie grafiki komputerowej, a rola kompetentnych grafików komputerowych na nowoczesnym rynku pracy jest nie do przecenienia. Profesjonalne umiejętności w obszarze grafiki komputerowej mogą być wykorzystane w niezliczonych zastosowaniach - zarówno możliwych w pracy zarobkowej, działalności gospodarczej jak i w życiu prywatnym. Poświadczenie tych umiejętności międzynarodowym certyfikatem jeszcze bardziej podnosi ich wartość, zwłaszcza w oczach potencjalnych pracodawców. Certyfikat EITCA/CG jest poświadczeniem specjalistycznych kompetencji w obszarze tworzenia kreacji wizualnych w ramach grafiki rastrowej (Adobe Photoshop), wektorowej (Adobe Illustrator) i trójwymiarowej, projektowania artystycznego i technicznego (w tym wizualnego projektowania stron WWW w technologii Adobe Dreamweaver i Flash), tworzenia animacji i grafiki interaktywnej (Flash) oraz zrozumienia aspektów identyfikacji wizualnej i grafiki komputerowej w kontekście szeroko pojętej sztuki i techniki. Realizacja procedury certyfikacji w pełnym zakresie Akademii EITCA/CG Grafiki Komputerowej wiąże się ze zdobyciem wiedzy w ramach 10 przedmiotów (dostępnych także do realizacji pojedynczo w programach certyfikacyjnych EITC). Więcej informacji w serwisie Akademii EITCA/CG Grafika Komputerowa.


Certyfikat Akademii EITCA/IS Bezpieczeństwa Informatycznego stanowi formalne, międzynarodowe potwierdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych kompetencji zawodowych w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach elektronicznych (w tym w szczególności istniejących zagrożeń, stosowanych metod kryptograficznych, teorii podstaw bezpieczeństwa informacji, metod zarządzania bezpieczeństwem informacji, aspektów formalno-prawnych, jak również szczegółowych zagadnień technicznych oraz technologii w dziedzinie zabezpieczeń sieci komputerowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych). Zakres programowy Akademii EITCA/IS Bezpieczeństwa Informatycznego stanowi wiedzę o sposobach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych pod kątem poufności, wiarygodności i integralności przetwarzanych danych, co stanowi obecnie jeden z najbardziej wrażliwych obszarów informatyki. Rozwój społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy, to nie tylko wszechobecna wirtualizacja procesów gospodarczo-ekonomicznych i społecznych, ale także rosnący poziom zagrożeń informatycznych i wrażliwości eksponowanej informacji na potencjalne ataki i manipulacje. Specjalistyczna wiedza i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa informatycznego, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/IS stanowi istotny element specjalizacji nie tylko w zawodowach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem, ale również w zawodowach związanych z ogólną obsługą systemów informatycznych i sieciowych (w tym w ramach silnie zinformatyzowanego sektora finansowego, czy też sektora dużych firm i korporacji, ale również wszystkich instytucji posiadających i polegających na niezawodności wdrożonych systemów informatycznych, m.in. także w administracji publicznej). Program EITCA/IS przeznaczony jest dla pracowników dowolnych branż gospodarki, których praca związana jest z przetwarzaniem danych w ramach systemów informatycznych, jak również do specjalistów branży IT, oraz wszystkich osób zainteresowanych niezwykle ciekawym i rozwojowym zagadnieniem bezpieczeństwa informacji, chcących nabyć lub poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie. Uzyskanie certyfikatu EITCA/IS wiąże się z koniecznością zrealizowania pełnego zakresu programowego Studium Akademii EITCA/IS w skład którego wchodzi 12 przedmiotów (dostępnych także do realizacji pojedynczo w programach certyfikacyjnych EITC). Więcej informacji w serwisie Akademii EITCA/IS Bezpieczeństwa Informatycznego.


Certyfikat Akademii EITCA/BI Informatyki Biznesowej stanowi formalne, międzynarodowe potwierdzenie przygotowania kompetencyjnego w obszarze szeroko pojętych zastosowań informatyki w biznesie (tj. w działalności gospodarczej), w tym w biznesie elektronicznym (e-biznesie) oraz w administracji (a w szczególności w administracji procesami biznesowymi). Programowy zakres Akademii EITCA/BI Informatyki Biznesowej obejmuje wiedzę na temat technologii informatycznych wspierających procesy biznesowe i administracyjne (w tym zarządzanie projektami, nowoczesny marketing i reklama internetowa, zastosowania technologii sieciowych i informatycznych w e-biznesie, oprogramowanie biurowe, systemy zarządzania procesami biznesowymi i zasobami ERP, systemy zarządzania relacjami z klientami CRM, systemy komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym RTC, administracja i zarządzanie treścią w serwisach internetowych w systemach CMS, systemy mobile, i wiele innych. Kompetencje informatyczne w zakresie zastosowań informatyka w biznesie (w tym w e-biznesie) oraz administracji są w kontekście coraz silniej zinformatyzowanej gospodarki bardzo istotnym elementem kwalikacji, pożądanym od każdego pracownika firm i korporacji, ale także instytucji niekomercyjnych (w tym administracji publicznej). Technologie informatyczne zastosowań biznesowych i administracyjnych mają za zadanie usprawnienie procesów zarządzania i planowania zasobami oraz automatyzację wielu istotnych procesów (takich jak przepływy pracy workflow, komunikacja i współpraca w czasie rzeczywistym, etc.). Zakres zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych objęty programem Akademii EITCA/BI Informatyka Biznesowa odpowiada aktualnym potrzebom biznesowym nowoczesnej gospodarki, i jest przeznaczony nie tylko dla osób zajmujących się informatyką zawodowo, ale nawet przede wszystkim dla osób obejmujących stanowiska administracyjne, biznesowe i kierowniczne, na których w coraz większym stopniu będą miały do czynienia z technologiami informatycznymi. Uzyskanie certyfikatu EITCA/BI wiąże się z koniecznością zrealizowania pełnego zakresu programowego Studium Akademii EITCA/BI, w skład którego wchodzi 12 przedmiotów (dostępnych także do realizacji pojedynczo w programach certyfikacyjnych EITC). Więcej informacji w serwisie Akademii EITCA/BI Informatyki Biznesowej.


Dostęp do wyżej wymienionych programów certyfikacyjnych EITCA, systematyzujących wiedzę w konkretnych obszarach nowoczesnych i istotnych w gospodarce zastosowań technologii informatycznych (jak również do składających się na nie przedmiotowych programów certyfikacyjnych EITC) jest teraz otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób (nie tylko zawodowych informatyków). Dzięki w pełni zdalnej formie realizacji procedur egzaminacyjno-certyfikacyjnych on-line za pośrednictwem odpowiednio zabezpieczonego systemu zintegrowanego z internetową platformą e-learning, bariery uzyskania specjalistycznych certyfikatów informatycznych zostały znacząco obniżone (brak wymogu fizycznej obecności w centrum egzaminacyjnym oraz długotrwałego oczekiwania na termin realizacji egzaminu). Dodatkowo krajowa realizacja programu Studium EITCA w formie e-learning, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwala teraz na znaczące (nawet 80%) obniżenie opłat za certyfikację EITCA w pełnych zakresach poszczególnych programów.

 •  
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki + europejski certyfikat wydany w języku angielskim."
  @Radosław
   
 •  
  Dziękuję za pomoc w rozwoju mych kompetencji."
  @Jan
   
 •  
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale."
  @Krzysztof
   
 •  
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów."
  @Marcin
   
 •  
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat."
  @Ewa
   
 •  
  Podobało mi się podejście do słuchacza."
  @Krzysztof
   
 •  
  Najbardziej odpowiadał mi się brak ograniczenia czasowego, dostęp 24 h na dobę do materiałów."
  @Barbara
   
 •  
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Ogólnie - b. sprawna organizacja."
  @Joanna
   
 •  
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie."
  @Tomasz
   
 •  
  Jestem zadowolona, że wzięłam udział w tym szkoleniu, na pewno moja wiedza informatyczna jest teraz na dużo wyższym poziomie."
  @Małgorzata
   
 •  
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki."
  @Leszek
   
 •  
  Teoria przedstawiona w sposób zrozumiały w większości przedmiotów, ćwiczenia z odpowiedziami, podpowiedziami."
  @Małgorzata
   
 •  
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy."
  @Wiktor
   
 •  
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia IT, pomoc w instalowaniu programów."
  @Joanna
   
 •  
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia."
  @Wacław
   
 •  
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny oraz organizacja szkolenia."
  @Artur
   
 •  
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium."
  @Leszek
   
 •  
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy."
  @Dagmara
   
 •  
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści."
  @Karol
   
 •  
  Możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą."
  @Katarzyna
   
 •  
  Można się uczuć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie."
  @Dariusz
   
 •  
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne."
  @Roksana
   
 •  
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku."
  @Łukasz
   
 •  
  Poznanie nowych, ciekawych programów i ich możliwości."
  @Wojciech
   
 •  
  Klarowne wykłady na określone tematy w niektórych programach, ciekawe ćwiczenia."
  @Joanna
   
 •  
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)"
  @Dariusz
   
 •  
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów."
  @Ewa
   
 •  
  Całość kursu przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki."
  @Artur
   
 •  
  Przystępna cena oraz możliwość nauki w domu.”
  @Joanna
   
 •  
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych.Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu."
  @Maria
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych."
  @Aurelia
   
 •  
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych."
  @Ewelina
   
 •  
  moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe."
  @Danuta
   
 •  
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie."
  @Justyna
   
 •  
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym."
  @Katarzyna
   
 •  
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia. "
  @Joanna
   
 •  
  Zdecydowanie czuję się bardzie pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności. "
  @Iwona
   
 •  
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności. "
  @Monika
   
 •  
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych sa obecnie bardzo dobre."
  @Oktawia
   
 •  
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tą już posiadaną."
  @Wioletta
   
 •  
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane."
  @Maria
   
 •  
  Wzmocnienie dotychczas posiadanych umiejętności, wyposażenie w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów."
  @Karolina
   
 •  
  Dziękuję bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia."
  @Agnieszka
   
 •  
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce. "
  @Wioletta